Menu
Your Cart

Вижте нашите специални предложения с неустоими цени ТУК

Политика за лични данни и бисквитки

Политика за поверителност

Kale.bg обработва и защитава личните данни на потребителите съгласно настоящата политика. С цел предоставяне на продукти и услуги собственикът на сайта kale.bg Ю Би Ем ЕООД, наричан за краткост „Доставчикът“ с адрес на управление: гр. Кърджали, бул. България 99, Булстат: 204862726, обработва данни на физически и юридически лица потребители на сайта, наричани за краткост „Клиенти“, в съответствие с настоящата Политика. При обработването на лични данни Доставчикът спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679, наричан за краткост „Регламент“. Съгласно Регламента, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Клиентите и чрез която могат да бъдат идентифицирани. Обработване на лични данни, наричано за краткост ”Обработване” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните продукти и услуги Kale.bg обработва информация относно следните „Клиенти”:

 • физически лица, ползватели на www.kale.bg
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Доставчика
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Доставчика.

Обработвани данни във връзка с предоставяне на продукти и услуги

За целите на поръчка и доставка клиентът самостоятелно предоставят информация. Клиентът взема самостоятелно решение за покупка, поръчка на продукти и услуги, предоставяни чрез сайта www.kale.bg. Данните са такива, без които е невъзможно да се предоставят съответните продукти или услуги и/или част от тях. Доставчикът може да обработва и други данни, отнасящи се до Клиентите, в случаите, когато те предоставят доброволно такива данни в комуникацията с Доставчика.

Цели за обработване на лични данни

Доставчикът събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Общи условия за закупуване на продукти и ползване на сайта, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на поръчки за предоставяне на продукти и услуги между Клиентите и Доставчика
 • Цели, за които Клиентите са дали своето изрично съгласие
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Доставчика

Срок на съхранение

При съхранението на данни, Доставчикът прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на продуктите и услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Тип данни: Регистрационни данни като име, фамилия, телефонен номер, имейл, адрес за доставка и информация за извършването на поръчката или запитването и съгласяването с Общите условия и политиката за защита на личните данни (дата, час, IP адрес). Период на съхранение: До 1 /една/ година след датата на последната комуникация (поръчка или запитване) между Доставчика и Клиента. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълги от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Предоставяне на информация

Доставчикът не предоставя лични данни на трети лица, освен в описаните в тази Политика, Общите условия и предвиденитe в закона случаи. Информация може да бъде предоставяне, но неограничаващо се до:

 • Доставчици и подизпълнители: Доставчикът използва подизпълнители и доставчици на услуги като куриерски фирми, счетоводни фирми и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Доставчикът изисква от тях стриктно да бъдат спазвани инструкциите, в съответствие с настоящите Политика и Общи условия.
 • Трети лица: Лични данни на Клиенти могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен път от компетентен държавен или съдебен орган; когато Доставчикът получи изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Доставчика и/или други клиенти.
 • Промяна на собственост: В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Клиентите ще бъдат уведомени предварително.

Права за защита на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

 • Право на информираност: Настоящата Политика има за цел да информира Клиента подробно за обработването на неговите лични данни във връзка с предоставяните продукти и услуги.
 • Право на достъп: Клиентът има право да получи потвърждение дали се обработват неговите лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата му във връзка с това. Такъв достъп клиентът може да осъществи по всяко време, чрез всички комуникационни канали.
 • Право на коригиране: Клиентът има право да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни.
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен): Клиентът има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни: Регламентът предвижда възможност да се ограничат личните данни на Клиента, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 • Клиентът има право на възражение и на жалба до надзорен орган.

Допълнителни клаузи

 • Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Клиента може да бъде изразено по всяко време.
 • Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.
 • С приемането на настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни Клиентът изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения. Последна дата на актуализация: 15 май 2021г.